لیست تلفن دانشکده

شماره مستقیم دانشکده پزشکی
33412501 معاونت دانشکده پزشکی
33412502 رئیس دانشکده
33412503 مسئول دفتررئیس دانشکده
33412504 مدیر گروه پرستاری
33412505 مدیر گروه بهداشت
33412506 اعضاءهیات علمی برادران
33412507 مدیر گروه مامایی
33412508 مدیرگروه علوم آزمایشگاهی
33412509 کارگاه رایانه
33412510 اموردانشجویی دانشکده
33412511 کارشناس گروه علوم آزمایشگاهی
33412512 کارشناس گروه مامایی
33412513 کارشناس بالینی
33412514 امورمالی دانشکده
33412515 کارشناس گروه پرستاری
33412517 امتحا نا ت
33412502 مدیر آموزش دانشکده
33412519 برنامه ریزی وثبت نام
33412520 انجمن علمی پرستاری
33412521 کتابخانه
33412522 مدیرپژوهش دانشکده
33412523 اعضاءهیات علمی خواهران
33412525 دفترهماهنگی
33412526 خانه بهداشت