لیست تلفن دانشکده

شماره مستقیم دانشکده پزشکی
33412501 معاون علوم پزشکی استان و رئیس دانشکده
33412502 معاون دانشکده و مدیر گروه مامایی
33412503 مسئول دفتر معاون استان و دانشکده
33412504 مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
33412505 مدیر گروه بهداشت
33412506 کارشناس مدیر توسعه پژوهش
33412507 مدیر توسعه پژوهش و آموزش استان
33412508 مدیرگروه روانشناسی بالینی
33412509 کارگاه کامپیوتر
33412510 مدیرگروه پرستاری
33412511 امور دانشجویی
33412512 کارشناس گروه مامایی
33412513 کارشناس بالینی
33412514 کارشناس بالینی
33412515 کارشناس گروه پرستاری
33412517 امتحانا ت
33412518 مدیرآموزش
33412519 برنامه ریزی وثبت نام
33412520 انجمن علمی پرستاری
33412521 کتابخانه
33412522 مدیرامور توسعه آموزش EDO
33412523 اعضاءهیات علمی خواهران مامایی
33412524 اعضاء هیات علمی خواهران پرستاری
33412525 دفترهماهنگی
33412526 خانه بهداشت(مرکز بالین)
 
آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۹