درباره دانشکده

دانشکده علوم پزشکی در یک نگاه

 

مختصری از تاریخچه

برای رسیدن به توسعه کیفی با هدف تمرکز بر ارتقای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در حیطه بهداشتی و درمانی با همت و خواست مسئولین در مهر ماه 1372 در چهار رشته پرستاری، مامایی، بهداشت خانواده و علوم آزمایشگاهه فعالیت خود را آغاز نمود.

  چشم انداز

با لطف و مساعدت خداوند تبارک و تعالی دانشکده پرستاری و مامایی با گذشت چند سال در زمره مهمترین دانشکده ها در زمینه ارتقاء کمی و کیفی خواهد شد.

ماموریت

کمک به جلوگیری از مهاجرت دانشجویان و اساتید به شهرهای بزرگ و خارج از کشور توسعه و ارتقای کمی و کیفی سطح آموزشی رشته های علوم پزشکی،راه اندازی و توسعه واحد های پژوهشی و حرکت به سمت تخصصی نمودن کلیه گروه های آموزشی و پژوهشی

اهداف

تربیت نیروی انسانی متخصص , کارآمد و کارآفرین مورد نیاز استان مرکزی

توسعه هدفمند آموزش عالی در استان مرکزی

پاسخگویی به نیاز های علمی , پژوهشی و آموزشی دستگاههای بهداشتی و درمانی استان مرکزی

پاسخگویی به نیاز های بهداشتی و درمانی  جمعیت استان مرکزی

توجه نسبی به توسعه رشته های متناسب با پتانسیل استان مرکزی

حرکت به سمت ارتقای تحقق شاخص های کیفی آموزش عالی

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۳۹۸