پراتیک مامایی

لیست تجهیزات مهارت مامایی:

دستگاه فشارخون عقربه ای3، دستگاه فشارخون جیوه ای1،ترمو متر جیوه ای دهانی          20،ترمو متر جیوه ای مقعدی2،ترمو متر دیجیتالی2، گوشی مامایی2،گوشی پژشکی3،متر پارچه ای10،لگن شستشو1،تخت بیمارستانی1،تخت معاینه 2،تخت ژنیکولوژی1،میز زایمان1، میز کنار بیمار (لاکر)1،میز غذای بیمار(بد تی بل)1،چهار پایه کنار تخت (فوت استول) 1،پایه سرم1،کات نوزاد1،ترازوی نوزاد1، کپسول اکسیژن با ترالی1،ترالی ساده2،پوآر5،اسپکولوم فلزی2،اسپکولوم یک بار مصرف10،دستگاه سونی کید1،دستگاه افتالو مسکوپ1، دستگاه او توسکوپ          1،دستگاه لارنگوسکوپ1،دستگاه ساکشن1،انواع پنس10،انواع پنست10، انواع قیچی4، ظروف درب دار فلزی (دیش)    3، گالی پات5، ریسیور در سایز های مختلف5، چراغ قوه 1،چراغ معاینه1،آمبوبگ بزرگ ،آمبوبگ نوزاد1، مراحل تقسیمات سلول تخمک1، مدل آموزش I U D  گذاری 3، مولاژلگن با لیگامانت و اعصاب وعروق کف لگن1، مانکن زایمان نیم تنه    1، مانکن زایمان تمام تنه مکانیکی باجفت وجنین ونوزاد سیانوزه1،مانکن آموزشی مانور لئو پولد وسمع صدای قلب جنین1،مانکن آموزشی معاینه برست با توده های آ نرمال1،مدل آموزشی پد های اپیزیاتومی6،نوزاد های پرستاری ساده 2، مانکن نوزاد پرستاری با قابلیت سونداژ ومانور1،مانکن آموزشی پرستاری با قابلیت  سونداژ وNGT             1، مانکن آموزشی معاینات زنان با قابلیت اسپکولم گذاری1،مانکن نوزاد با قابلیت CPR            1،پوسترهای زنان4،نوزاد های پرستاری ساده 2، مانکن نوزاد پرستاری با قابلیت سونداژ ومانور1،مانکن آموزشی پرستاری با قابلیت  سونداژ وNGT       1،مانکن آموزشی معاینات زنان با قابلیت اسپکولم گذاری1،مانکن نوزاد با قابلیت CPR    1،پوسترهای زنان4،آنژیوکت در سایز های مختلف100،اسکالپ وین50، انواع سرم     50، سه راهی آنژیوکت20،ست سرم50،میکرو ست20،هپارین لاک20،سرنگ در سایز های مختلف100، تورنیکت    10، سوند فولی دوشاخه در سایز های مختلف50،سوند فولی سه شاخه در سایز های مختلف50،سوند نلاتون در سایز های مختلف50،سوند NGT در سایز های مختلف50،سوند انما در سایز های مختلف50،لوله تراشه درسایز های مختلف50،لوله تراکئوستومی20، دستکش استریل100،دستکش دیسپا زیبل 50،کیسه ادراری20،،اپلیکاتور50،ایر وی20،کانولای دوشاخه10،ماسک اکسیژن5،آسم یار5، میجر10،انواع گاز        30،چسب ضد حساسیت50،چسب پارچه ای30،چسب اتو کلاو5،بتادین سبز وقهوه ای10،حوله بزرگ وکوچک5،

الکل20، انواع نخ بخیه50،تیغ بیستوری50،کیسه کلوستومی20،مشمع ورویه10،کاردکس5،ظروف جمع آوری نمونه20،متر پارچه ای5، پنبه سوآپ30،وسایل حمام در تخت5،لباس بیمار5،گان یک بار مصرف 10

 

مانکن های آموزشی مامایی:

  • مانکن دیلاتاسیون و افاسمان (معاینه واژینال)
  • مانکن IUD گذاری
  • مانکن مدل زایمان
  • مانکن مانور لئوپولد
  • مانکن آناتومی رحمی ، جنین و جفت

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۳۹۴