گروه علوم آزمایشگاهی

دکترساسان ساکی                                                                                            

مرتبه علمی: استاد یار

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: زیست شناسی دانشگاه شهید چمران

کارشناسی ارشد:  بیوشیمی علوم تحقیقات تهران

دکتری تخصصی: بیوشیمی علوم تحقیقات تهران

 سوابق پژوهشی

  • تعداد مقالات ISI (WOS): 3
  • تعداد مقالات ISI-Listed:
  • تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 3
  • تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 3
  • تعداد ثبت اختراع:
  • تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:
  • تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 1
  • تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: 1

 

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۰