گروه مامایی

مهناز جلالوندی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی

کارشناسی: علوم پزشکی شهید بهشتی (مامایی)

کارشناسی ارشد:

 1. علوم پزشکی شهید بهشتی(آموزش مامایی)
 2. علوم و تحقیقات تهران مدیریت آموزشی

دکتری تخصصی: علوم و تحقیقات تهران- مدیریت آموزشی

سوابق پژوهشی

 • تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 7
 • تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 4
 • تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 5
 • تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 5
 • تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: 1 

سوابق اجرایی

 • - کمیته سنجش و نظارت دانشگاه-55143 مورخ 19/8/87
 • - شورای فرهنگی دانشکده علوم انسانی-21494مورخ 9/4/88
 • - شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی-79771 مورخ 21/11/89
 • - معاون دانشکده علوم پزشکی
 • - رئیس دانشکده علوم پزشکی
 • - مدیر کارگزینی هیأت علمی
 • - مدیر گروه مامایی
آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۷