شرح وظایف EDO

 

شرح وظایف:

 1. افزایش مهارت ، توانمندی وعملکرد فارغ التحصیلان گروه پزشکی با اجرای برنامه های آموزشی تخصصی
 2. طراحی ، اجرای رویکرد های جدید آموزش علوم پزشکی ونظام ارزشیابی
 3.  ارزشیابی فعالیت های آموزش یادگیری – یاددهی در سطح دانشگاه
 4.  ارتقاء استانداردها وکیفیت آموزش در جهت برنامه های استراتژیک دانشگاه
 5. ارتقاء ، رشد وپویایی اعضای هیاْت علمی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 6. جلب مشارکت دانشجویان در ارتقاء کیفیت آموزشی
 7. به کارگیری وتوسعه روشهای نوین آموزشی در سطح دانشگاه وتوسعه آموزشهای الکترونیکی
 8. ارزشیابی درونی وبیرونی گروههای آموزشی
 9. طراحی وپیگیری اجرای طرح دوره وطرح درس
 10. اجرای ارزشیابی اساتید توسط همکاران ، دانشجویان وخودارزشیابی
 11. برقراری ارتباط مستمر با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها ومرکز توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت
 12. توسعه امکانات خدمات آموزشی مرکز متناسب با نیازهای دانشکده
آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۳۹۶