مسئول مرکز مهارت های بالینی

نام و نام خانوادگی : معصومه رجبی

سوابق تحصیلی :

- لیسانس پرستاری ، کارشناس ارشد فیزیولوژی

سوابق اجرائی :

  • کارشناس گروه پرستاری
  • کارشناس مسئول کمیته EDO
  • عضو کمیسیون خرید دانشگاه
  • مسئول مرکز مهارت های بالینی

سوابق تدریس :

  • مربی کارآموزی دروس ویژه دانشکده علوم پزشکی
  • مربی کارآموزی دروس ویژه  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  • حق التدریس دروس پرستاری و مامایی و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  • پرستاری بخش های ویژه و اورژانس بیمارستان ولی عصر ( عج ) اراک

شماره تماس مسئول مرکز مهارت های بالینی : 0833412526

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۴