تاریخچه

مختصری از تاریخچه

برای رسیدن به توسعه کیفی با هدف تمرکز بر ارتقای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در حیطه بهداشتی و درمانی، با همت و خواست مسئولین در مهر ماه 1372 در چهار رشته پرستاری، مامایی، بهداشت خانواده و علوم آزمایشگاهی فعالیت خود را آغاز نمود. انشاالله با لطف و مساعدت خداوند تبارک و تعالی دانشکده پرستاری و مامایی با گذشت چند سال در زمره مهمترین دانشکده ها در زمینه ارتقاء کمی و کیفی خواهد شد.

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۳۹۶