گروه ارشد روان شناسی بالینی

دکترشادی مقدم

مرتبه علمی :  مربی

سوابق آموزشی :

کارشناسی :  پرستاری

کارشناسی ارشد : 

1- Psychiatric-Mental health Nursing

2- رواشناسی عمومی 

دکتری تخصصی :  رواشناسی عمومی 

سوابق پژوهشی : 

  • - تعداد مقالات علمی ، پژوهشی : 2
  • - تعداد کتاب تالیف و ترجمه : 2
  • - تعداد مقالات ارائه شده در سمینار ها و کنفرانس های ملی و منطقه ای : 5
  • - تعداد مقالات ارائه شده در سمینار ها و کنفرانس های بین المللی : 1

سوابق اجرایی:

  • - مدیرگروه روانشناسی بالینی 
  • - رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی  98-96
  • - ناظر انجمن های علمی دانشکده علوم پزشکی از سال 1399 تا کنون

 تعریف رشته:

روانشناسی بالینی به درک، پیش بینی و درمان نابهنجاری ،ناتوانی و آشفتگی های شناختی ، هیجانی و رفتاری می کند و در گستره وسیعی از جمعیت های ِ در جستجوی درمان کاربرد دارد. رشته روان شناسی بالینی شاخه ای از علم روان شناسی است که در چارچوب علوم بالینی به آموزش ،پژوهش و تشخیص و روان درمانی (غیر از دارو درمانی) اختلال ها و مشلات روان شناختی می پردازد.

هدف کلی رشته:

این دوره بر اساس راهبرد بالینی استوار می باشد و دانشجویان در کنار اساتید در موقعیت های بالینی به اموزش و پژوهش خواهند پرداخت . دانش اموختگان این رشته قادر خواهند بود با همکاری و نظارت استادان روان شناسی بالینی و روانپزشکی علاوه بر تشخیص و روان درمانی مشکلات و اختلال های روان شناختی ،،به اموزش و پژوهش در زمینه های فوق بپردازند

آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۴۰۰