گروه ارشد روان شناسی بالینی

 تعریف رشته:

روانشناسی بالینی به درک، پیش بینی و درمان نابهنجاری ،ناتوانی و آشفتگی های شناختی ، هیجانی و رفتاری می کند و در گستره وسیعی از جمعیت های ِ در جستجوی درمان کاربرد دارد. رشته روان شناسی بالینی شاخه ای از علم روان شناسی است که در چارچوب علوم بالینی به آموزش ،پژوهش و تشخیص و روان درمانی (غیر از دارو درمانی) اختلال ها و مشلات روان شناختی می پردازد.

هدف کلی رشته:

این دوره بر اساس راهبرد بالینی استوار می باشد و دانشویان در کنار اساتید در موقعیت های بالینی به اموزش و پژوهش خواهند پرداخت . دانش اموختگان این رشته قادر خواهند بود با همکاری و نظارت استادان روان شناسی بالینی و روانپزشکی علاوه بر تشخیص و روان درمانی مشکلات و اختلال های روان شناختی ،،به اموزش و پژوهش در زمینه های فوق بپردازند