کمیته تحقیقات دانشجویی

 

کمیته تحقیقات دانشجویی واحدی است که در جهت تسهیل تحقیقات و پژوهش های دانشجویی تاسیس گردیده است.کمیته های تحقیقات دانشجویی با هدف آشنا سازی دانشجویان جوان با مساله پژوهش و آموزش پژوهش یه صورت علمی و همچنین تربیت پژوهشگران آینده در محیطی علمی و صمیمی تشکیل گردیده اند.

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۸