کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی

اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت فعلی

سمت در کمیته

دکتر مهناز جلالوندی

مدیر گروه مامایی

رئیس کمیته

معصومه رجبی

مسئول مرکز مهارتها

دبیر کمیته

دکتر معصومه هاشمی

هیات علمی

عضو

دکتر مرسده سده زاده

هیات علمی

عضو

فرزانه ذوالفقاری

مسئول بالین

عضو

فاطمه هومانی

هیات علمی

عضو

الهام  افتصادی

مسئول بالین

عضو

فاطمه ذوالفقاری

مدیرگروه پرستاری

عضو

معصومه رحمتی

هیات علمی

عضو

 

برخی ازاهداف وفعالیتهای کمیته ارزیابی صلاحیت بالین

  • برنامه ریزی برگزاری آزمون ارزیابی مهارت های بالیتی پایان دوره پرستاری و مامایی
  • تعیین محتوای آموزشی و مهارت های ضرروی به عنوان منابع طراحی آزمون به تفکیک گروه های بالینی
  • بررسی امکانات آموزشی مرکز مهارت های بالینی و چگونگی آموزش مهارتها
  • تهیه منابع و امکانات و مولاژ های آموزشی مورد نیاز جهت آموزش و ارزیابی مهارت های بالینی