کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی

اعضای کمیته

ردیف نام و نام خانوادگی سمت فعلی سمت در کمیته
1 خانم بانو میرزایی مدیر گروه مامایی مسئول
2 معصومه رحمتی عضو هیات علمی  عضو
3 فاطمه ذوالفقاری مدیر گروه پرستاری عضو
4 فرزانه ذوالفقاری مسئول بالین عضو
5 معصومه رجبی مسئول مرکز مهارتهای بالین کارشناس

برخی ازاهداف وفعالیتهای کمیته ارزیابی صلاحیت بالین

  • برنامه ریزی برگزاری آزمون ارزیابی مهارت های بالیتی پایان دوره پرستاری و مامایی
  • تعیین محتوای آموزشی و مهارت های ضرروی به عنوان منابع طراحی آزمون به تفکیک گروه های بالینی
  • بررسی امکانات آموزشی مرکز مهارت های بالینی و چگونگی آموزش مهارتها
  • تهیه منابع و امکانات و مولاژ های آموزشی مورد نیاز جهت آموزش و ارزیابی مهارت های بالینی