کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی

اعضای کمیته

ردیف نام و نام خانوادگی سمت فعلی سمت در کمیته
1 دکتر مهناز جلالوندی مدیر گروه مامایی مسئول
2 دکتر معصومه هاشمی مسئول امور توسعه آموزش علوم پزشکی عضو
3 متیرا خدادوستان عضو هیات علمی عضو
4 فاطمه ذوالفقاری مدیر گروه پرستاری عضو
5 فرزانه ذوالفقاری مسئول بالین عضو
6 الهام اقتصادی مسئول بالین عضو
7 معصومه رجبی مسئول مرکز مهارتهای بالین کارشناس
8 فاطمه هومانی عضو هیات علمی عضو

برخی ازاهداف وفعالیتهای کمیته ارزیابی صلاحیت بالین

  • برنامه ریزی برگزاری آزمون ارزیابی مهارت های بالیتی پایان دوره پرستاری و مامایی
  • تعیین محتوای آموزشی و مهارت های ضرروی به عنوان منابع طراحی آزمون به تفکیک گروه های بالینی
  • بررسی امکانات آموزشی مرکز مهارت های بالینی و چگونگی آموزش مهارتها
  • تهیه منابع و امکانات و مولاژ های آموزشی مورد نیاز جهت آموزش و ارزیابی مهارت های بالینی