کمیته مشورتی دانشجویی

اعضای کمیته

ردیف نام و نام خانوادگی سمت فعلی سمت در کمیته
1 دکتر مرتضی قاسمی رئیس دانشکده مسئول
2 فاطمه حاج علی بیگی  دانشجوی مامایی عضو
3 زینب فارسیجانی دانشجوی مامایی عضو
4 فاطمه حیدری دانشجوی علوم آزمایشگاهی عضو
5 سیدامیر سیف دانشجوی پرستاری عضو
6 نوید شهدی دانشجوی بهداشت عمومی عضو
7 نگار صالحی  دانشجوی پرستاری  عضو

برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته مشورتی

  • نظارت بر وجود بانک اطلاعاتی دانشجویان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش
  • نظارت بر وجود برنامه مدون برای هدایت دانشجویان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش
  • تدوینو نظارت براجرای برنامه های پیش بینی شده برای هدایت دانشجویان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش
  • نظارت بر مشارکت دانشجویان استعداد درخشان در تدوین برنامه های دفاتر توسعه آموزش
  • نظارت بر مشارکت دانشجویان استعداد درخشان در اجرای برنامه های دفاتر توسعه آموزش