کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته

ردیف نام و نام خانوادگی سمت فعلی سمت در کمیته
1 دکتر فاطمه هومانی عضو هیات علمی رئیس
2 شبنم سلیمان جاه مسئول امتحانات دانشکده  دبیر
3 دکترشیما چهرئی عضو هیات علمی عضو
4 فاطمه ذوالفقاری عضو هیات علمی عضو
5 دکتر مریم دانشی عضو هیات علمی عضو
6 دکتر مهناز جلالوندی عضو هیات علمی  عضو
7 دکتر حمید آزادگان قمی  مدیر گروه بهداشت  عضو

برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته ارزشیابی 

 • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه استفاده از روش های نوین ارزشیابی دانشجویان
 • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجویان
 • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه تجزیه و تحلیل آزمونهای برگزار شده توسط اساتید
 • نظارت بر تدوین وا جرای برنامه ارائه بازخورد بررسی نتایج آزمونها به اسا تید ، مدیران گکروه ها و متولیان آموزش
 • مشارکت در تدوین ، بازنگری و اجرای فرم های مختلف برای استفاده از نظرات دانشجو ، مدیر گروه مافوق ، همکار و خود فرد در برنامه ارزشیابی استاد
 • نظارت بر ایجاد سیستم ارزشیابی اساتید بصورت الکترونیکی 
 • نظارت بر سیستمارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید بصورت الکترونیکی
 • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه مشخص برای اعمال مداخله آموزشی براساس نتایج ارزشیابی اساتید
 • مشارکت و همکاری با گروههای آموزشی در انجام ارزیابی درونی
 • نظارت و هماهنگی ارزشیابی بیرونی واحدهای دانشگاهی
 • ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی واحدهای دانشگاهی
آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۰