کمیته توانمندسازی

اعضای کمیته

ردیف نام و نام خانوادگی سمت فعلی سمت در کمیته
1 دکتر معصومه هاشمی  عضو هیات علمی  رئیس
2 خانم فلورا نوذری کارشناس گروه پرستاری  دبیر
3 دکتر فاطمه قنبری  عضو هیات علمی  عضو
4 دکتر مجتبی شاهین عضو هیات علمی عضو
5 خانم لیلی میقانی عضو هیات علمی  عضو
6 دکتر شادی مقدم  عضو هیات علمی  عضو
7 خانم فاطمه ذوالفقاری عضو هیات علمی  عضو

برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته توانمندسازی

  • نظارت بر تدوین برنامه نیاز سنجی آموزشی مشخص برای ارائه کارگاههای آموزش پزشکی
  • نظازت بر برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس نیاز سنجی
  • نظارت بر تدوین برنامه اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزی آموزشی ، روش های تدریس و روش های ارزیابی دانشجو جهت اساتید تازه وارد
  • نظارت بر تدوین برنامه اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر روشهای تدریس نوین و روش های نوین ارزیابی دانشجو جهت اساتید باسابقه
  • نظارت بر وجود برنامه مدون جهت پیگیری بکارگیری مطالب کارگاهها در محیط های آموزشی مرتبط
  • نظارت بر وجود برنامه مدون جهت تشویق شرکت کلیه اعضای هیات علمی در کارگاههای ضروری آموزش پزشکی
آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۹