کمیته توانمندسازی

اعضای کمیته

ردیف نام و نام خانوادگی سمت فعلی سمت در کمیته
1 میترا خدادوستان عضو هیات علمی  مسئول
2 دکتر فاطمه قنبری عضو هیات علمی عضو
3 دکتر مهناز جلالوندی مدیر گروه مامایی عضو
4 فاطمه هومانی عضو هیات علمی عضو
5 فلورا نوذری کارشناس گروه پرستاری کارشناس

برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته توانمندسازی

  • نظارت بر تدوین برنامه نیاز سنجی آموزشی مشخص برای ارائه کارگاههای آموزش پزشکی
  • نظازت بر برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس نیاز سنجی
  • نظارت بر تدوین برنامه اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزی آموزشی ، روش های تدریس و روش های ارزیابی دانشجو جهت اساتید تازه وارد
  • نظارت بر تدوین برنامه اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر روشهای تدریس نوین و روش های نوین ارزیابی دانشجو جهت اساتید باسابقه
  • نظارت بر وجود برنامه مدون جهت پیگیری بکارگیری مطالب کارگاهها در محیط های آموزشی مرتبط
  • نظارت بر وجود برنامه مدون جهت تشویق شرکت کلیه اعضای هیات علمی در کارگاههای ضروری آموزش پزشکی