کمیته پژوهش در آموزش

اعضاء کمیته :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت فعلی سمت در کمیته
1 دکتر رامین زارع مدیر توسعه آموزش و پژوهش استان مسئول
2 دکتر حمید آزادگان قمی مدیرگروه بهداشت عضو
3 بانو میرزایی عضو هیات علمی عضو
4 بهناز شیخ الاسلامی عضو هیات علمی عضو
5 میترا خدادوستان عضو هیات علمی عضو
6 دکتر معصومه هاشمی مسئول امور توسعه آموزش علوم پزشکی عضو
7 شنبم سلیمان جاه مسئول امتحانات کارشناس

برخی از اهداف و فعالیتهای کمیته پژوهش در آموزش

  • تشویق اعضاء هیات علمی به انجام تحقیقات آموزشی
  • تدوین برنامه راهبردی پژوهش
  • تعیین اولویتهای پژوهش در حوزه آموزشی خود
  • راهنمایی و کمک به مسئول کتابخانه در وجین کتاب های موجود
  • معرفی سایتهای آموزشی جهت جستجوی مقالات مرتبط
  • تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات آموزشی
  • تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی