اعضای هیات علمی

مشخصات اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی 

( جهت مشاهده رزومه اساتید بر روی نام و نام خانوادگی کلیک نمایید)

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

سمت

رشته تحصیلی

E-mail

تلفن تماس

1

افسون طلائی زنجانی

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

تغذیه

Afsoon.Talaie@g.mail.com

33412523

2

مرتضی قاسمی

دکتری تخصصی

معاون علوم پزشکی استان

مدیریت خدمات بیمارستانی

ghasemimorteza32@yahoo.com

33412501

3

رامین زارع

دانشجوی دکتری

عضو هیات علمی

مدیریت محیط زیست

RAMIN Zare46@yahoo.com

33412507

4

فاطمه علیان فینی

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

آموزش بهداشت

@yahoo.com166Mana

33412523

5

فاطمه هومانی

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

پرستاری

f-hoomani@iau.ac.ir

33412523

6

طاهره بانو برزویی

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

پرستاری

Bor Zuoi@yahoo.com

33412523

7

بانو میرزایی

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

پرستاری

B-Mirzaee@iau.arak.ac.ir

33412523

8

فاطمه ذوالفقاری

کارشناسی ارشد

مدیر گروه پرستاری

پرستاری

Shad-dokt@yahoo.com

33412510

9

شادی مقدم

کارشناسی ارشد

مدیرگروه ارشد روانشناسی بالینی

پرستاری

Shadi.Moghaddam@yahoo.com

33412508

10

مهناز جلالوندی

دکتری تخصصی

مدیر گروه مامایی

مامایی

E.mia-mahrandi44-yahoo.com

22412502

11

معصومه هاشمی 

دکتری تخصصی

عضو هیات علمی

بهداشت باروری

m_hashemi@iau_ Arak.ac.ir

33412523

12

بهناز شیخ الاسلامی

کارشناسی ارشد

عضو هیات علمی

آناتومی تشریح

B.sheikholesl ami@iau.arak

33412523

13

ساسان ساکی

دکتری تخصصی

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی

Saki@iau-arak.ac.ir

33412504

14

حمید آزادگان قمی

دکتری تخصصی

مدیر گروه بهداشت

قارچ شناسی

h-azadegan@iau-arak.ac.ir

33412505

15

فاطمه قنبری

دکتری تخصصی

عضو هیات علمی

داروسازی

F.ghanbari@gmail.com

22452523

16 معصومه رحمتی کارشناسی ارشد عضو هیات علمی  مامایی Rahmati.va65@yahoo.com 33412523
17 سیمین کریمی کارشناسی ارشد عضو هیات علمی مامایی Karimi.midwife.65@Gmail.com 33412523
18 مریم دانشی کارشناسی ارشد عضو هیات علمی هماتولوژی m-daneshi @ iau-arak.ac.ir 33412523
19 فاطمه مختاری  کارشناسی ارشد عضو هیات علمی  مامایی --- 33412523
20 مجتبی شاهین  دکتری تخصصی  عضو هیات علمی  باکتری شناسی پزشکی  shahin.mojtaba@yahoo.com 33412523
21 مهران عرفانی  دکتری تخصصی  عضو هیات علمی  بیوشیمی بالینی   33412523
آخرین ویرایش۳۱ خرداد ۱۴۰۰